KERKENNIEUWS 2020 17

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

Uit het domineeslaantje

Je  kent dat misschien wel. Je gaat in huis wat dingen verplaatsen. En opeens bekijk je die bank, kast of tafel met andere ogen. Hetzelfde lijkt anders,  komt anders uit, komt anders tot zijn recht. Datzelfde gevoel bekroop mij bij het bekijken van de tentoonstelling Bijbelse Beelden in de Sint Maartenskerk. De zeven schilderijen van ‘’De schepping verbeeld’’ , gemaakt door gemeenteleden in 2011 zijn mij vertrouwd door hun vertrouwde plek in het Anker. Nu is er een hernieuwde ontmoeting met de beelden, mede door de ruimte waarin ze zijn geplaatst en de ruimte die ze krijgen. Mooi om mee te maken en ik hoop dat het meer mensen zo zal vergaan. In de serie over Salomo leg ik op zondag 16 augustus het accent op Salomo als bouwer van de tempel. Al associërend dacht ik : levend tussen schepping en herschepping is het aan ons om te bouwen, te scheppen. Bij die herschepping past een van de schilderijen van ons gemeentelid Ella ’t Hart weer mooi, een leeuw en een lam samen, in een baan van licht. Woorden en beelden mogen elkaar zo in geloof versterken en iedereen is vrij om zich meer in het een of in het ander te herkennen. Dat is juist de rijkdom van creaties, van kunst, van schepping.

Op zondag 2 augustus lazen we het gebed van vredesvorst Salomo, om wijsheid. Wie bij het uitgaan van de kerk de blik wierp op het door Liesbeth Lehr vervaardigde doek van Clara van Assisi kon daarop dat andere beroemde vredesgebed lezen (dat in uitgebreidere vorm in ons Liedboek na lied 837 staat):

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat heerst

vergeving waar onrecht is

geloof waar twijfel is

hoop waar wanhoop is

licht waar duisternis is

vreugde waar droefheid is

 

 

met een hartelijke groet ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Ds de Heer heeft tot 27 augustus vakantie.

 

Zomertoetje 2020

Het is een begrip geworden, en terecht, dat kamp voor kinderen en tieners in de laatste week van de zomervakantie. Natuurlijk is het een teleurstelling dat het kamp moet plaats maken voor een alternatief programma. Maar wat leuk dat de leiding nu de schouders gaat zetten onder een alternatief programma , een driedaags Event van 19 – 21 augustus. We wensen alle kinderen, tieners en leiding (vaak zelf ook nog jongere) toe dat het ook nu het leukste toetje aan het eind van de zomervakantie mag zijn.

 

 

Bericht van overlijden

Op vrijdag 7 augustus is overleden dhr. Hermen van Eck, op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart zal op 13 augustus plaats vinden. Een wat uitgebreider in memoriam volgt in het volgend kerkblad.

 

Bezoekwerk in coronatijd

Jammer genoeg neemt het aantal besmettingen weer toe en hebben we nog geen vaccin. Dat betekent dat we als pastorale teams onverminderd voorzichtig blijven met het persoonlijk bezoekwerk.  Soms ter wille van de bezochte, andere keren omdat ook de bezoekmedewerker zelf reden heeft om terughoudend te zijn, vanwege eigen gezondheid, werk- of thuisomgeving. Als predikanten willen we juist ook met name die mensen terzijde blijven staan die ernstig ziek zijn, zich voorbereiden op het levenseinde, in de rouw zijn of andere specifieke situaties die om predikant-eigen pastorale begeleiding vragen. Het is in deze voor sommigen moeilijke en eenzame tijd niet altijd gemakkelijk, maar we proberen er met elkaar het beste van te maken. We zijn erg blij met de blijvende steun en inzet van gemeenteleden zelf. Pastoraat is immers een ander woord voor het naar elkaar omzien in en door de gemeente van Christus.

 

 

 

 

Verantwoording diaconiecollectes en giften.

Op het collecteoverzicht van juli stonden 2 (doorzend)collecten gepland. 5 juli: Kerk in Aktie t.b.v. Binnenlands Diaconaat Zomer. 26 juli Stichting Leergeld. Namens onze gemeente hebben wij €350,00 per doorzendcollecte naar betreffende instantie overgemaakt.

Als “collectegeld” is er in de periode 1 juli-31 juli door overboekingen en bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078 ontvangen € 1.054,50.

Via mevr. de B. twee keer een gift ontvangen van € 10,00 t.b.v. van resp. de diaconie en het bloemenfonds.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

 

Gift

Ontvangen via Mevr.de B, €10,—voor het bloemenfonds.