Orde van dienst zondag 29 november 1e advent

afscheid ds. Jos de Heer

 

Weekbrief 26 november

 

 

 

ZONDAGSBRIEF 22 november 2020

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via

www.pgzaltbommel.nl

 

Welkom!

Welkom in dit huis van God en mensen.

 

Welkom in het huis van de Vader!

We vervolgen de laatste zondag van het kerkelijk jaar met gelijkenissen van Matteüs. Vandaag die van het oordeel van de Mensenzoon. Volgens de kerkelijk-liturgische traditie heet deze zondag ‘Christus Koning’ en is nauw verbonden met de centrale thematiek van de advent: de zachtmoedige Koning die komt, is de heerser van de aarde, die als Barmhartige regeert met recht en gerechtigheid. Vandaar de ezel waarop Hij zijn intocht houdt in Jeruzalem. De vorige gelijkenissen riepen op tot waakzaamheid en werkzaamheid met het oog op de nu ervaren afwezigheid van de Koning. De laatste gelijkenis uit dit evangelie is de grootse parabel van 25:31-46, tegelijk de laatste van de vijf grote redevoeringen van Jezus uit Matteüs. Heel bijzonder is het slotlied 973, ‘om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ van de Amerikaanse benedictines Delores Dulfer dat oorspronkelijk getiteld was ‘to be your presence’. Het gaat over onze zending in de wereld, waarin we geroepen en gezonden zijn om daar het hart, de handen en de stem van Christus te zijn. De vierde strofe vat alles samen: gerechtigheid en vrede, brood en wijn, geloof, hoop en liefde. Iedere strofe eindigt met de lofzang ‘halleluja’: God wordt vooral geëerd in werken van barmhartigheid en dienstbaarheid aan onze naasten.

 

De eerste collecte is voor NPV terminale zorg. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van de orgels. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel. U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App of scan de qr code. (N.B. Medio november 2020 zal de kerkgeld app niet meer kunnen worden gebruikt. Het is dus zaak om voor die tijd de nieuwe app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Inloggegevens blijven gelijk)

 

Orde van dienst voor Zondag 22 november 2020

 

Voorbereiding : van buiten naar binnen

 

-Orgelspel   J.S. Bach -  Erbarm Dich mein, O Herre Gott

-De kerkenraad komt binnen,

-Welkom door ouderling van dienst

-Stil gebed

-Solisten               Psalm 97: 1

 

Bemoediging en groet, drempelgebed     

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

Drempelgebed

 

Hoor ons aan, Eeuwige God,

hoor naar ons bidden en zuchten!

Gij, die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,

blijf ons niet verborgen!

Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

Gij, Heer, vergeef ons!

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,

geef ons uw genade!

Breng ons in het reine met U en met elkaar.

Zegen ons met vrede

en laat lichten uw aangezicht, amen.

 

-Solisten               Psalm 97: 6

 

Kyrie en gloria

 

-Kyriegebed afgesloten met “daarom roepen wij tot U” :

-Solisten               Lied 561: 1, 3, 4 en 5

 

Rondom het Woord

 

-Inleidend woord en gebed om de geest

-Schriftlezing        Ezechiël 34 : 11 - 17

-Orgelspel             Jan Janca – Sonne der Grechtigkeit

-Schriftlezing        Matteüs 25 : 31 - 46

-Solisten               Lied 1007

-Preek

-Orgelspel             J.S. Bach - Pastorale

 

Gaven en gebeden

 

-Uit het leven van de gemeente

-mededelingen door de ouderling van dienst

-’mijn lied’  door Arien van Herk – van den Dool 

Dankgebed, voorbeden , stil gebed, Onze Vader

 

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

 

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten

 

-Solisten               Lied 973

 

-Zegen, met door solisten gezongen Amen           

 

-Orgelspel             Alexander Guilmant –
Sortie sur ‘Quid nunc in tenebras tristis aberras’

 

 

ZONDAGSBRIEF zondag 15 november 2020

Orde van dienst bekijken en dienst (mee- of terug)luisteren kan via

www.pgzaltbommel.nl                 Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Welkom in het huis van God!

Welkom in het huis van de Vader!

We vervolgen de komende twee laatste zondag van het kerkelijk jaar met gelijkenissen van Matteüs. Vandaag die van de talenten.

De eerste collecte is voor ZWO actie Kids. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor onderhoud van de tuinen. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel. U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App of scan de QR-code. (N.B. Medio november 2020 zal de kerkgeld app niet meer kunnen worden gebruikt. Het is dus zaak om voor die tijd de nieuwe app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Inloggegevens blijven gelijk)

 

Op deze zondag is er ook om 17.00 uur een avondgebed met als thema ‘troost in de nacht’ met de Cantique de Jean Racine van G. Fauré. Organist Reinier Korver, voorganger Jos de Heer .

Christelijke meditatie 17 november 20.00 uur St Maartenskerk.

 

Ouderling                     Roel Snoep

Diaken                         Jan de Beun

Lector                          Wilma Nugteren

Koster                          Adrie en Corrie Satter

Kindernevendienst       Dilia van Wolferen en Ricolt Boeschoten 

Solisten                       Carina Lodder en Martine van Alphen

Mijn lied                       Ad van der Heiden

Organist                       Hugo Bakker

Voorganger                  ds. Jos de Heer

 

Orde van dienst voor Zondag 15 november 2020

Voorbereiding : van buiten naar binnen

Orgelspel         : J.S, Bach - Praeludium in Bes BWV 545

De kerkenraad komt binnen, welkom door ouderling van dienst

Stil gebed

Solisten                       Psalm 70:1

Bemoediging en groet, drempelgebed                                    

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

 

Drempelgebed

Hoor ons aan, Eeuwige God,

hoor naar ons bidden en zuchten!

Gij, die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,

blijf ons niet verborgen!

Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

Gij, Heer, vergeef ons!

Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,

geef ons uw genade!

Breng ons in het reine met U en met elkaar.

Zegen ons met vrede 

en laat lichten uw aangezicht, amen.

 

Solisten                       Psalm 70:2      

                                 

Kyrie en gloria

Kyriegebed afgesloten met “daarom roepen wij tot U:”

Solisten                                   Lied 300 B

Gloria solisten                          Lied 302:1

 

Rondom het Woord

Inleidend woord en gebed om de Geest

Schriftlezing                             Jesaja 48:17-21

Orgelspel                                 Hugo Bakker - psalm 1

Schriftlezing                             Matteüs 25:14-30

Solisten                                   Lied 180

Preek                                      

 

Orgelspel                                 G. Fauré - adagietto   

 

Gaven en gebeden

 

Uit het leven van de gemeente

-mededelingen door de ouderling van dienst

 

Dankgebed, voorbeden , stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk en de kracht

en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

Amen

 

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten

 

Solisten                       Lied 974:1,2,5

 

Zegen, met door solisten gezongen Amen                           we gaan staan

 

Orgelspel                     J.S. Bach - Fuga in Bes

 

Pelgrimspad van Sint-Maarten langs zeven kerken in de Bommelerwaard.

Op zondag 8 november staan de deuren van alle kerken in de oostelijke Bommelerwaard, die Sint-Maarten als patroonheilige hebben of hadden, wagenwijd open om iedereen als pelgrim te ontvangen. Vorig jaar werd de tocht voor het eerst door de Raad van Kerken georganiseerd en dat was een succes. Alle activiteiten rond het feest van Sint-Maarten zijn dit jaar afgelast vanwege het corona-virus. Zelfs het grote feest op 11 november in de grote Sint-Maartenskerk. ‘Wandelen in de natuur’, moet kunnen zegt organisator Ton van Balken. ‘Wanneer iedereen op veilige afstand blijft dan is het veilig. Ook in de kerken gelden de RIVM-regels’. Het pelgrimspad gaat langs de kerken in Zaltbommel, Rossum, Kerkdriel en Velddriel. De route is 25 km lang. Het pelgrimspad kan ook met de fiets worden afgelegd. Men kan ook een kortere route gaan. De kerken staan open voor bezichtiging.

Start wandelaars om 8.00 uur met een korte meditatie

Pelgrims, die het gehele pelgrimspad van 25 km gaan lopen, dienen ’s morgens al om 8.00 uur te starten om ’s middags weer tijdig terug te zijn. De start begint om 8.00 uur met een korte meditatie en wegzending in drie kerken: Sint-Martinuskerk Zaltbommel, Hervormde kerk Kerkdriel, Hervormde kerk Rossum. Men kan zelf bepalen in welke kerk men begint.

Starten na de zondagse viering

De zondagse viering van 8 november staat in het teken van de boodschap van Sint-Maarten: Delen en Verbinden. Na de viering kunnen pelgrims die een kortere route willen lopen of de gehele route willen fietsen van start gaan. Vertrek is mogelijk tot 14.00 uur. De Raad van Kerken heeft een fraaie brochure gemaakt met de route en wetenswaardigheden over de zeven kerken, die Sint-Maarten als schutspatroon hebben of hadden. Om 16.00 uur dient met de pelgrimsroute afgelegd te hebben

Stempels en herinnering

Bij vertrek ontvangt men de brochure met de route en een stempelkaart. Op de stempelkaart komen de stempels van de kerken die men bezoekt. Bij terugkomst ontvangt men een passende herinnering. Het is mogelijk dat bij verslechtering van de corona-cijfers de pelgrimstocht op het laatste moment wordt afgelast

SINT MAARTENSFEEST zondag 8 november 2020

 

Voor veel kinderen in Zaltbommel e.o. is het jaarlijkse grote Sint Maartensfeest een hele happening.  Dat kan dit jaar niet doorgaan. Dat gaf ons het thema voor deze dienst speciaal voor kinderen. Het vertelt immers ook van iemand die zich geroepen voelde door Jezus zelf en die ons inspireert om dat ook te doen en te delen met wie op onze weg komt. Er is een korte dienst die ook thuis goed mee te maken is.  Daarna gaat het programma in de kerk nog verder met workshops voor de kinderen, de carrousel van ‘’delen en doen’’.

 

-woord van welkom door jeugdouderling Marc Duijzer

-lied       288

 

288:1

Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

-openingstekst  door Trijnie

-lied       218

 

218:1

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.


218:2

Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.


218:3

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.


218:4

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.


218:5

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

 

 

-het verhaal van Sint Maarten 

-lied       Leer ons om te delen  (Elly & Rikkert)


Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld

We zijn op deze wereld met zovelen
De één is arm de andere is rijk
De hoogste tijd om alles te gaan delen
Voor God is immers iedereen gelijk

(2x)
Leer ons om te delen
Leer ons om te delen
Leer ons van Uw koninkrijk

We hebben hier zoveel om mee te spelen
We gaan gewoon naar school toe elk jaar weer
Toch wordt het echt niet minder als we delen
Uiteindelijk wordt het alleen maar meer

(2x)
Leer ons om te delen
Leer ons om te delen
Leer ons van Uw liefde Heer

Staat op: De omgekeerde wereld

 

 

-uit het leven van de gemeente

 

Collectes: jeugdwerk en onderhoud pastorieën digitaal via 

 

-gebed 

-lied 1006 

1006:1

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

 

-slotwoord en zegen

 

De kinderen gaan in de kerk verder in de carrousel van Delen en Doen.

 

 

 

Orde van dienst voor de viering op de avond van Dankdag

woensdag 4 november 2020.  

 

Ouderling van dienst          Stephan de Ruiter

Diaken van dienst              Dianne Dekker

Lector                             Paulus Dolfsma

Koster                             Erna en Gerard Sterrenburg

Opname                           Tom van Steenis

Solisten                            Alet Sterrenburg en Corrianne Talacua

Organist                           Reinier Korver

Voorganger                      Ds. Trijnie Bouw

 

Orgelspel      Dank sei dir, Herr – G.F. Händel (1685-1759)

 

Woord van welkom

 

Stilte

 

Openingsvers en lofprijzing                             

 

Richten wij ons op de Bron van leven:

NAAR U, GOD, ZOEKEN WIJ,

OP U IS ONS VERTROUWEN!

Vragen wij om Gods nabijheid:

WEES ALS EEN LICHT, HIER IN ONS MIDDEN.

Die ons omhult

met de mantel van uw ontferming

U KOMT DE LOF TOE,

die zelf ons thuis wilt zijn,

U ONS GEZANG,

die met uw liefde dingt naar ons hart,

U ALLE GLORIE,

ontspring in ons

als bron van vertrouwen en hoop,

NU EN ALTIJD. AMEN.                  

 

Solisten zingen        Lied 253

 

Lezen                     Lucas 17 : 11 t/m 19

 

Solisten zingen        Psalm 43 : 3 en 4

 

Preek

 

Orgelspel  Lobet den Herrn, ihr Heiden all – G. Bunk (1880-1958)

 

 

Uit het gemeenteleven

 

 

Voorbeden,  en samen zeggen van Luthers avondgebed:

 

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk

aan de avond van de dag,

aan de avond van het leven,

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons met uw genade en goedheid,

met uw troost en zegen,

met uw woord en sacrament.

Blijf bij ons

wanneer over ons komt

de nacht van beproeving en van angst,

de nacht van twijfel en aanvechting,

de nacht van de strenge, bittere dood.

Blijf bij ons in leven en in sterven,

in tijd en eeuwigheid.

Amen

 

 

Solisten zingen                  Lied 263

 

Zegen, met door solisten gezongen Amen

 

Orgelspel       Furiante – J. Zwart (1877 – 1937)