Protestantse Gemeente Zaltbommel   op zondag 28 februari 20 21

 

Dienst van Schrift en Gebedin verbondenheid met het Poeriem, het feest van het ten goede gekeerde lot van het joodse volk

 

Voorbereiding

-    orgelspel          J. Pachelbell - Herzlich tut mich verlangen

-    de kerkenraad komt binnen

-    welkom door de ouderling van dienst

-    stil gebed

gemeente gaat staan

-    aanvangslied Psalm 73: 1 (gelezen) en 3 (eventueel thuis meezingen)

 

1 Ja, God is goed voor Israël,

is waarlijk goed, ik weet het wel,

voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.

Maar ik was bijna uitgegleden.

Mijn afgunst groeide met de dag,

daar ik der bozen voorspoed zag,

hoe moeiteloos hun leven is,

zo zonder kwelling en gemis.

 

3 Zij lopen rond met hoon en spot,

zij lachen om ons bitter lot.

Zij zeggen: Laat ons hen verdrukken!

Al wat zij doen lijkt te gelukken.

Zij dagen zelfs de hemel uit,

zij doen zo onbeschaamd, zo luid.

De hele aarde, zeggen zij,

ligt onder onze heerschappij.

 

Bemoediging en groet:

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

die hemel en aarde maakt.

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Eeuwige zij met u

g        Ook met u zij de Eeuwige

 

Drempelgebed

 

Vervolg intochtspsalm; 73: 6 (eventueel thuis meezingen)

 

Toen 'k dat in wanhoop overwoog,

toen werd het donker voor mijn oog,

ik tastte rond als in den blinde

om van uw recht het spoor te vinden.

Totdat ik in de tempel ging,

uw heilige stilte mij omving,

toen heb ik pas het lot verstaan

van wie hun weg ten einde gaan.

        

gemeente gaat zitten

 

Kyriegebed

 

 -       Kyrie: NLB, psalm 44: 1(gedeclameerd) en 11(eventueel thuis meezingen)

 

1 Heer, wat de vaderen vertelden

- nooit moe uw wonderen te vermelden -

't verhaal van wat Gij hebt gedaan,

wij hebben het zeer goed verstaan:

hoe Gij weleer met eigen hand

rondom de volken hebt verdreven

en Israël, in hun grond geplant,

onder de zon een plaats gegeven.

 

11 Waarom houdt Gij U slapend, Here

en blijft Gij uw gelaat afkeren?

Erken uw volk, - het is uw zaak!

Vergeet ons niet voorgoed, ontwaak!

Wij liggen in het stof terneer,

van de aarde niet te onderscheiden.

Sta op, breng in ons lot een keer!

God, om uw trouw, kom ons bevrijden!

 

Rondom het Woord

 

-    Gebed van de zondag

    

-    1e schriftlezing: Esther 3: 13-15 en 4: 13 -17


-    lied NLB 738: 1 en 2  (gedeclameerd)

    

1 Kom zing het lied van Eva,

de bron van levenskracht,

en zing het lied van Sara,

die moeder wordt en lacht

en zing het lied van Hanna

die God bestormt met haar gebed

en zing omdat Maria

Gods woord ter wereld brengt.

 

2 Kom zing het lied van Sifra

en Pua, die 't bevel

om jongetjes te doden

teniet doen bij de Nijl

en zing het lied van Mirjam:

in zee komt paard en ruiter om

en zing het lied van Ester

die massamoord voorkomt.

 

-    2e schriftlezing: Mattheus 4: 1-4      

 

  • NLB 496: 1 (gedeclameerd) en 3 (eventueel thuis meezingen)

 

1 Een ster ging op uit Israël

na duizend en één nacht.

Een oud verhaal werd doorverteld,

een lied klonk onverwacht.

Dit was het uur van onze God,

een mensenzoon gelijk,

die onze naam draagt en ons lot

die nacht begon zijn Rijk

 

3 Gij morgenster en mensenzoon,

breng ons de nieuwe tijd,

waarin de wereld wordt bewoond

door uw gerechtigheid.

Dan is uw heil aan ons geschied.

u allen even na, -

dan zingt de schepping weer dit lied

tot in de gloria.

 

-    Verkondiging

 

  • Luisteren naar Matthijn Buwalda: “Sprong in het diepe”. https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI

 

Gaven en gebeden

-    uit het leven van de gemeente:

-    mededelingen door de ouderling van dienst

 

 

-   bericht van overlijden

-    dankgebed voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

 

Wegzending en zegen:

 

Slotlied NLB 769: 1, 2, 5 en 6 (eventueel thuis meezingen)

 

1 Eens, als de bazuinen klinken,

uit de hoogte, links en rechts,

duizend stemmen ons omringen,

ja en amen wordt gezegd,

rest er niets meer dan te zingen,-

Heer, dan is uw pleit beslecht.

 

2 Scheurt het voorhang van de wolken,

wordt uw aangezicht onthuld,

vaart de tijding door de volken

dat Gij alles richten zult:

Heer, dan is de dood verzwolgen,

want de schriften zijn vervuld.

 

5 Mensen, kom uw lot te boven,

wacht na dit een ander uur,

gij moet op het wonder hopen

dat gij oplaait als een vuur,

want de Geest zal ons bestoken,

nieuw wordt alle creatuur.

 

6 Van die dag kan niemand weten,

maar het woord drijft aan tot spoed,

zouden wij niet haastig eten,

gaandeweg Hem tegemoet,

Jezus Christus, gisteren, heden,

komt voor eens en komt voor goed!                     gemeente gaat staan

 

 

Zegen

 

met gesproken Amen

 

 

-    orgelspel F. Mendelssohn - andante religioso

 

 

Liturgie zondag 21 februari 2021 Zaltbommel

 

Orgelspel    J.S. Bach - Praeludium h-moll BWV 869

 

Woord van welkom (door de ouderling van dienst)

 

Aanvangslied: Lied 216

 

bemoediging en groet:

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

g     Ook met u zij de Heer

 

drempelgebed

 

-Luisterlied: Lied 556 vers 1,2, 3 orgel ( met gesproken tekst )

 

-Gebed om ontferming

 

-Luisterlied: Heer ontferm U over ons

 

-Gebed om de leiding van de heilige Geest

 

-Schriftlezing: Jona 1 vers 1-16

 

-Luisterlied: Lied 107 vers  12 en 13 (orgel )

 

-Evangelielezing: Marcus 4 vers 35-41

 

-Zingen: Gezang 445 vers 3 oude liedboek

 

3.Ruwe stormen mogen woeden

Alles om mij heen zij nacht

God, mijn God zal mij behoeden,

God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden

Zijne liefde blijft mij leiden:

Door een nacht hoe zwart hoe dicht

Voert Hij mij naar ’t eeuwig licht.

 

-Overdenking

 

-Orgelspel : Scheepke onder Jezus hoede

 

-Luisterlied: Lied 352 alle coupletten

 

-Mededeling ouderling van dienst

 

-Bericht van overlijden

 

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader

-Collecte

-Luisterlied: Lied 904 vers 1, 4 en 5 orgel

-Zegenbede

Orgelspel  J.S. Bach - Fuge h-moll BWV 869

 

 

 

Protestantse Gemeente Zaltbommel

Zondag  31 januari 2021

Dienst van Schrift en Gebed 

voorganger Thomas Kraan, Utrecht

 

Voorbereiding : van buiten naar binnen
-    de kerkenraad komt binnen

-    orgelspel    J. Welmers - psalm 111

-    welkom door de ouderling van dienst

-    stil gebed

 

aanvangslied          Psalm 111: 1 en 6

(werkwijze A: organist speelt, tekst coupletten geprojecteerd, mensen kunnen desgewenst thuis meezingen, aanwezigen in de kerk lezen in stilte mee)

 

bemoediging en groet

Onze hulp is in de Naam van de Heer

     die hemel en aarde gemaakt heeft.

     die trouw blijft tot in eeuwigheid

     en die loslaat het werk van zijn handen

 

Lied Psalm 46: 1 en 2

(werkwijze B: organist speelt, tekst coupletten geprojecteerd, ouderling leest de tekst)

Gebed

 

Lied NLB 517: 1, en 4 `Christus, uit God geboren’

(werkwijze B)


Rondom het Woord

-    inleidend woord  

-    1e schriftlezing: Spreuken 8: 1 – 9, 15- 21 (NBV)

-    Lied 846 `De wijsheid van vóór alle tijden’

 

    

-    2e schriftlezing:      Marcus 3: 7 – 19 (HSV)

voorganger spreekt acclamatie

 

-    preek

 

-    orgelspel     NLB 361: 1, 2, 6 en 7

(werkwijze A)

 

GAVEN EN GEBEDEN

-    uit het leven van de gemeente:

-    mededelingen door de ouderling van dienst

-    inzameling van de gaven

-    orgelspel J. Alain - Choral Cisterciens

 

-    bericht van overlijden

 

-    dankgebed voorbeden, stil gebed,

-    Onze Vader  ter afsluiting

 

Wegzending en zegenbede: met binnen naar buiten

 

Slotlied NLB 838 : 1 en 4         `O grote God, die liefde zijt’

 

 

Zegenbede

 

met gesproken Amen

 

 

-        orgelspel      L. Boëlmann - Sortie en ré

 

INTREDE    met buiten naar binnen

 

 

Orgelspel                     J.S. Bach - In dich hab ich gehoffet, Herr BWV 640

 

Woord van welkom en inleidend woord   door Trijnie

 

Lied                 Als een hert dat verlangt

 

Groet en bemoediging

 

Tekst op de drempel                          Regenboog                 door Jessica

 

Kyrie en  “gloriemoment”

 

Glorialied  98d :   

 

98d:1

 

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

Zing voor de Heer een nieuw lied,

want wonderen heeft Hij gedaan;

triomf heeft zijn hand Hem gebracht,

overwinning zijn heilige arm.


Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

De Heer openbaarde zijn heil;

Hij heeft voor de ogen der volken

onthuld zijn gerechtigheid;

zijn goedheid, zijn trouw,

bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.


Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

Juich, aarde, alom, voor de Heer,

zet de zang in, speelt op de snaren,

juich, aarde, alom, voor de Heer.

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van Hem, onze God.

 

 

RONDOM HET WOORD

 

Lezing                         Genesis 9 : 9 – 17   door Marga

 

Lied                             Ik zal er zijn   Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’

 

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’,

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 

Preek

 

Achtergrond bij het project Kerk in Actie:

 

Filmpje Bangladesh

 

Lied                             ‘’Wij delen geloof, wij delen de hoop”

Wij delen geloof, wij delen de hoop,

die wij ontvangen van God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak

en niemand kwam iets tekort.

Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,

totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen met jou, en met iedereen

de hoop en liefde van God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak

en niemand kwam iets te kort.

Zo mogen wij delen met handen en hart

totdat het een overvloed wordt.

 

Wij delen ver weg, wij delen dichtbij,

een kerk, een wereld, een God.

Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak

en niemand kwam iets te kort.

Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,

als delen een deel van ons wordt.

 

Uit het leven van de gemeente -  door de diaken van dienst

 

Gebeden

 

-Gebed over water                 door Mieke  

 

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

uw Naam worde geheiligd,

Uw koninkrijk kome.

U wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden,

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN    met binnen naar buiten

 

Zegen

 

Orgelspel                    Z. Kodaly- ite, missa est