Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

Uit het domineeslaantje

"De lofzang klimt uit Sions zalen tot U met stil ontzag;  daar zal men U, o God, betalen geloften, dag bij dag."

Op een of andere manier heeft zich in mijn (TB) herinnering vastgezet dat dit eerste couplet van Psalm 65 het eerste psalmversje is

geweest dat ik op de kleuterschool uit mijn hoofd heb geleerd.

Er zouden er nog vele volgen. Iedere maandagmorgen kwam er eentje bij en iedere zondag werden ze in de kerk gezongen.

Voor wie niet alleen zijn jeugd, maar nog veel langer in deze traditie bleef, zijn daarom de berijmde Psalmen vaak nog altijd een bron van

troost in bange tijden.

Er is veel veranderd. Wij zingen ze op deze manier nog maar af en toe, en dan bijna altijd in de nieuwere vertalingen.

Maar onveranderd is de grote kracht van de Psalmen zelf!

Ze klinken in de kloosters en in onze ochtendgebeden.

Ze worden persoonlijk gelezen.

Ze worden op allerlei manieren bewerkt en hertaald.

Ze worden in allerlei toonaarden nog bezongen.

Waarom?

Omdat de Psalmen niet alleen een geweldig staaltje poëzie en literatuur betekenen, maar betekenis hebben voor allerlei momenten en stemmingen.

Troost, herkenning, weerstand, geloof, twijfel, vreugde, klagen, woede, ontzetting, kritiek, alle kanten van het bestaan passeren de revue.

Dat maakt de Psalmen tijdloos. De Psalmen gaan met ons mee, ook al gaat dat voor de meesten van ons anders dan vroeger.


Wij als predikanten kwamen op het idee om, als deze situatie nog langer gaat duren, in de Anders Verbonden diensten enkele Psalmen centraal te

stellen.


Daarom zijn we benieuwd : wat is uw of jouw lievelingspsalm?


We horen het graag, al dan niet met een toelichting erbij.

 Psalmen willen vertrouwen wekken, zoals Psalm 42 : 3 het zei:

"O mijn ziel, wat buigt g'u neder?

Waartoe zijt g'in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder;

zoek in 's hoogsten lof uw lust."

Wij wensen elkaar voor elke nieuwe dag dat oude vertrouwen toe.

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Inloopspreekuur - In het vorige Kerk&Nieuws is het zogenaamde

’Inloopspreekuur’ geïntroduceerd. Op dinsdag- en donderdagmiddag

van 15:00-16:00 uur in het Anker. Omdat er niemand

gebruik van heeft gemaakt nemen we aan dat er geen behoefte

aan is. Daarom hebben we besloten te

stoppen met het Inloopspreekuur. Heeft u behoefte aan een persoonlijk

gesprek, schroom dan niet ons dat te laten weten en dan

kijken we of we individueel iets kunnen regelen.

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Bericht van overlijden - Wij ontvingen een bericht van overlijden

van Pieter Jan (Piet) Poot. Piet is op 18 april jl. overleden. Piet

was in het Anker een zeer actief lid. Hij deed veel voor de kerk, diaken,

koster, maar het meest bekend voor iedereen was zijn werk

als tuinman. Tot aan zijn verhuizing naar Empel heeft hij de tuin

van het Anker verzorgd. Wij zijn dankbaar voor al het werk dat

Piet voor de kerk heeft gedaan. Wij wensen zijn vrouw en (klein)

kinderen van harte de nabijheid van God en mensen toe.

De kerkenraad

Bloemengroet - Afgelopen week zijn er met een hartelijke groet

en bemoediging bloemen bezorgd bij: Henk en An Bontes in Hedel,

Henk heeft een teleurstellende uitslag gekregen en start weer

met nieuwe chemokuren, Roelf en Cora Thedinga in Zaltbommel,

Leen en Corrie vd Wal in Zaltbommel, het valt niet mee nu

meneer vd Wal niet meer naar de dagopvang kan.

Op 24 april mochten Alexander en Petra van Bruchem hun 25

-jarig huwelijk gedenken. Wij feliciteren hen hartelijk met deze

dag.

ZWO brievenactie onderwijs - Wat zijn we als ZWO commissie

dankbaar met al die gemeenteleden die steeds weer met gulle

hand geven, deze keer voor de projecten genoemd in de brievenactie

van de ZWO. Heeft u de brief niet ontvangen? Dan hier nog

even in het kort de 2 gekozen projecten: We vroegen een extra

financiële bijdrage voor Saving Arms, hulpverlening aan straatkinderen

in Soroti in Oeganda en voor Kerk in actie, voor de opbouw

van de kerk in Syrië om ervoor te zorgen dat het leven weer

op gang komt door scholing en praktische hulp na een jarenlange

oorlog.

Inmiddels is er al een bedrag van € 2155 binnen gekomen en

daarmee kunnen we beide projecten een stevig steuntje in de

rug bieden. Alle gemeenteleden, die een bijdrage hebben overgemaakt,

willen we heel hartelijk danken! En mocht u de brief

gemist hebben en toch nog een financiële bijdrage willen overmaken,

dan kunt u dat alsnog doen door uw gift te storten op

de rekening van de diaconie van PKN gemeente Zaltbommel.

Bankrekening NL07 RABO 0374 3730 78 t.n.v. Diaconie Protestantse

Gemeente Zaltbommel, o.v.v. ZWO actie ‘onderwijs’.

Verantwoording diaconiecollectes en giften - Op het collecteoverzicht

van april stonden 6 collecten gepland. Hiervan waren

er drie zogenaamde doorzendcollecten: 5 april t.b.v. Jeugdwerk

Protestantse Kerk inzake JOP; 11 april t.b.v. Stichting VPTZ

Bommelerwaard en 12 april t.b.v. Kerk in Actie inzake Werelddiaconaat.

Normaliter wordt de opbrengst van doorzendcollecten

direct doorgestort. Namens de diaconie hebben wij € 350,00 per

doorzendcollecte naar betreffende instantie overgemaakt.

Diverse gemeenteleden maken het “collectegeld” over op bankrekening

NL 07 Rabo 0374373078 t.n.v. Diaconie PG Zaltbommel.

In de periode 15 maart tot 31 maart en 1 april tot 30 april is er op

de bankrekening respectievelijk € 145,00 en € 673,00 als “collectegeld”

bijgeschreven. Deze bedragen zijn exclusief de bedragen die

zijn overgemaakt t.b.v. ZWO Actie Onderwijs en ZWO(Zending)

Algemeen.

Sinds kort kunnen overmakingen van “collectegelden” en andere

giften aan de Diaconie niet alleen door een overschrijving via uw

bankkierenpakket maar ook worden gedaan via de Kerkgeld app.

Zie artikel van Kerkrentmeesters hierover in KerkenNieuws van

deze week.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Bericht van de Kerkrentmeesters
-
Nu de gevolgen van de  coronacrisis langer gaan duren, hebben wij ons beraden over uitbreiding

van mogelijkheden voor digitale werving van inkomsten

voor de kerk en de diaconie. Voor de Actie Kerkbalans maakten

we al gebruik van de mogelijkheden van onze bank SKG (Stichting

Kerkelijk Geldbeheer). We hebben onze mogelijkheden uitgebreid

met de Kerkgeld app. Daarmee kunt u voor, tijdens of ook

na de kerkdienst uw bijdrage voor de kerk en de diaconie digitaal

overmaken.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheden, dan dient u

de Kerkgeld app te downloaden op uw smartphone of laptop. Dat

gaat vrij eenvoudig. U opent de Appstore/Playstore en zoekt dan

naar de Kerkgeld app en download deze op uw telefoon of laptop.

U opent de Kerkgeld app, registreert uzelf en geeft aan dat deze

wordt gebruikt voor de PG Zaltbommel. U geeft uw emailadres

en een wachtwoord op. Het registratienummer wordt (soms) gevraagd,

maar dar hoeft niet te worden ingevuld. Daarmee is de

Kerkgeld app geïnstalleerd.

Als u een bijdrage wilt overmaken, logt u in op de Kerkgeld app.

U klikt op doelen, klikt op collecte kerk of diaconie en daarna op

gift. U kunt dan uw bijdrage overmaken met uw bank app of uw

betaalpas.
De Kerkrentmeesters