KERKENNIEUWS 2020 15

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

Uit het domineeslaantje

Wat is het toch een prachtig lied. We sloten er zondag onze dienst mee af, en luisterden aandachtig hoe onze solisten samen met de organist lied 418 ten gehore brachten. Tekst en melodie werken samen om ons bij de kern te brengen. En deze kern is een beweging, het gaat van binnen naar buiten en vice versa. Niet voor niets gebruiken we ook deze aanduidingen in de liturgie. In het middendeel drijft de beweging ons naar buiten  ‘’NIemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.”  Het begin- en slotvers zijn hetzelfde. En dat is natuurlijk niet voor niets. Het gebed om de kracht van God is beginpunt en eindpunt.  “God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven.”   Dat uit elkander worden gedreven is niet maar poëzie. Het is iets dat de gemeente van Christus van tijd tot tijd bedreigt en ook in deze tijd is dat niet denkbeeldig.  Er zijn miskleunen, misvattingen, mislukkingen. En aanwezige verschillen in beleving, opvatting, verwachting, visie, temperament kunnen juist in deze tijd scherper worden. Een tijd waarin de gedeelde adrenaline en striktheid van het begin van de corona crisis plaats maken voor het maken van een meer eigen vertaalslag naar de praktijk, met het oog op de langere duur.  Daarmee nemen het ongeduld en de ontevredenheid als vanzelf ook toe, zeker voor wie het meest moeten lijden onder alle maatregelen en snakken naar enige normalisatie.   Het is ook daarom heilzaam dat er weer vormen van samenkomen en ontmoeting mogelijk zijn.  Niet alleen in kerkdienst- en vergaderverband, maar ook in de kleine kring of groep. De kerkzaal van het Anker is hiervoor ook geschikt gemaakt. Maar het geschreven woord en de moderne media zullen van groot belang blijven.  De een is daar meer gelukkig mee dan de ander, maar we verwachten dat voor het kerkelijk leven zowel fysieke als online verbondenheid en communicatie naast elkaar zullen blijven bestaan.  Dat biedt ook weer nieuwe mogelijkheden en kansen, en we bereiken mensen die we anders niet zo snel bereiken.  Maar ook nu geldt dat alleen de kern ons ten diepste bij elkaar kan houden. Dat we bij elkaar horen omdat we bij God mogen horen.  Als we persoonlijk dicht bij God blijven, blijven we ook dicht bij elkaar. Zo simpel en tegelijk zo diepzinnig, zo eenvoudig en tegelijk zo weerbarstig is het. ‘’Ik geloof de gemeenschap der heiligen”   Ja, ook die gemeenschap is ten diepste meer een kwestie van geloof, dan van in de praktijk zien en beleven.  Hoe fijn het ook is als dat er wél is,  ook in deze tijd gelukkig,  en we samen kunnen lachen, en huilen.

God, schenk ons de kracht

dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht

uit elkander drijven.

Zijn wij in U een,

samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen

lachen en geween.

 

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Ds de Heer heeft vakantie van 27/7 -  27/8.

 


Voor de komende diensten.

  • Meld u aan voor de kerkdienst bij de scriba Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of (0418) 51 33 49
  • Volg de looproute en de aanwijzingen
  • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe
  • Ga direct naar een zitplaats, hou voldoende afstand en wijzig de opstelling niet
  • Alleen personen uit één huishouden mogen bij elkaar zitten
  • Er is geen samenzang
  • Er zal geen rondgang zijn met de collectezakken
  • Verlaat na afloop direct het kerkgebouw via de aangegeven route
  • Let erop om ook buiten voldoende afstand te bewaren
  • Tijdens de zomermaanden is er geen crèche, maar wel kindernevendienst. De kindernevendienst vindt in principe buiten plaats. De kinderen gaan daar direct naar toe en komen niet in de kerkruimte, ook niet na de preek.

 

 

Jeugdwerk zit niet stil

Mooi om te zien hoe men binnen het jeugdwerk elkaar goed weet te vinden. Voor de nieuwe generatie zijn ‘’nieuwe’’ communicatiemiddelen natuurlijk ook appeltje eitje.  De kindernevendienst is elke zondag actief geweest en blijft dat ook in de zomertijd. De voorbereidingen voor het zomertoetje-andere-stijl zijn in volle gang. Helaas geen echt kamp maar wel een spetterend drie daags evenement in de laatste week van de zomervakantie. Ook dat biedt weer nieuwe kansen in zichtbaarheid en toegankelijkheid. Voor kids tussen 8 en 15 jaar, van 19 – 21 augustus. Mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. En wat een goed nieuws dat ook de musical-in-een-dag  doorgang gaat vinden, al switchen we van Jona naar Esther. Voor kinderen van groep 1 t/m 8 , 12 september. Mail :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Voor kinderen en jongeren zijn het ook rare tijden.  Niet dat afscheid wat je gedacht had, niet dat examengebeuren, en hoe gaat het straks op je nieuwe opleiding?  Ook wij hebben niet een ‘’overstapdienst’’ kunnen houden zoals we dat graag hadden gezien. Het aanvankelijke plan om een drempelmoment ergens voor de zomer in te bouwen hebben we laten schieten. We hopen dit op een mooie aansprekende vorm ergens na de zomervakantie vorm te geven.

 

Uit de kerkenraad

Op 6 juli jl. is de kerkenraad na 4 maanden weer bij elkaar geweest voor een vergadering.

We begonnen deze vergadering met een avondgebed. We lezen teksten uit Lucas en 1 Korintiërs, zingen niet deze keer, zijn stil, bidden en wensen elkaar Gods zegen.

Deze opening hadden we ook op 2 maart jl. en zo pakken we de draad weer op.

Omdat we zo lang niet bij elkaar zijn geweest vertellen we eerst aan elkaar hoe we de afgelopen periode beleefd hebben, persoonlijk, maar ook in onze thuissituaties. Dat levert uiteraard veel verschillende verhalen op, maar als gemeenschappelijk punt komt toch naar voren dat we vooral de contacten met anderen gemist hebben en uiteraard het gezamenlijk naar de kerk kunnen gaan.

Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen, maar veel zaken die daar in vermeld werden zijn uiteraard al achterhaald. Zoals de bevestigingsdienst van Rudy Klunder op 19 april die niet kon doorgaan. In het moderamen zullen we een nieuwe datum vaststellen en hopen dan meerdere ambtsdragers te kunnen bevestigen.

Leendert de Jong doet mededelingen uit het moderamen. Het belangrijkste punt daaruit is de mededeling dat ds. Jos de Heer aan het eind van dit jaar gebruik wil maken van zijn recht op emeritaat.

Op 10 september 2017 werd ds. Jos de Heer in een feestelijke dienst welkom geheten in Zaltbommel. Toen nog werd hij als predikant formeel verbonden aan de Nederlands Hervormde Kerk.

Zijn aanstelling was tijdelijk en voor de periode tot zijn emeritaat. In de beroepingsbrief is indertijd aangegeven dat de nieuwe predikant zich, in samenwerking met de Gereformeerde predikant, in hoge mate zou inzetten voor het tot stand brengen van een fusie tussen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk.

Toen Jos indertijd het beroep naar Zaltbommel aannam, lag zijn wettelijke pensioengerechtigde leeftijd iets verder weg. Als gevolg van het zogenaamde ‘Pensioenakkoord 2019’ is de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd in zijn geval enkele maanden naar voren gehaald. Jos heeft in goed overleg besloten om op 3 december met emeritaat te gaan.

Daar dit volledig overeenstemt met de indertijd gemaakte afspraken wordt het besluit van Jos gesteund door de kerkenraad.

Voorlopig gaan we ervan uit dat we als gemeente op zondag 29 november 2020 afscheid zullen nemen van ds. Jos de Heer.

Zoals bekend is ds. Trijnie Bouw aangesteld voor 0,8 FTE en mogelijk is er dus enige ruimte voor ondersteuning. We beraden ons nog over hoe we dat gaan invullen.

Hierna bespreken we met de kerkenraad de afgelopen periode waarin het T(ijdelijk)-moderamen (voorheen crisisteam) alle werkzaamheden op zich heeft genomen en besluiten heeft genomen hoe we ons kerk-zijn konden invullen op een manier dat we ons toch verbonden konden voelen met elkaar. De kerkenraad kon unaniem instemmen met de gevolgde werkwijze en besluiten die zijn genomen. We besloten ook conform de richtlijnen van de RIVM en PKN, de komende maanden (juli en augustus) het volgende in acht te nemen bij het invullen van de kerkdiensten: aanmelden om deel te nemen, 1,5 mtr. afstand houden en niet zingen, alleen digitaal collecteren en geen kerkauto. Ook zal er geen dienst van schrift en tafel worden gehouden.

Zoals al eerder vermeld neemt Rudy Klunder al geruime tijd deel aan de kerkenraadsvergaderingen en inmiddels geldt dat ook voor Tom van Steenis, die de functie van scriba op zich gaat nemen. Beiden zullen in de loop van de komende tijd meer taken over gaan nemen van de voorzitter en de scriba.

De kerkenraad keurt de jaarrekeningen (uitgesteld vanwege het niet kunnen vergaderen) van de kerk en de diaconie goed, zodat beide Colleges die goedkeuring nog kunnen toesturen aan de CCBB, die inmiddels de jaarrekeningen ook al heeft goedgekeurd. Met dank aan de penningmeesters en administrateur van de diaconie.

We bespreken nog enkele verslagen waaruit geen bijzonderheden naar voren komen.

Arie Braspenning sluit de vergadering af gebed.

 

 

Verantwoording diaconiecollectes en giften.

Op het collecteoverzicht van juni stonden 4 (doorzend)collecten gepland. 7 juni: ZWO t.b.v. Edukans Onderwijsproject; 14 juni: PKN t.b.v. Dorpskerken; 21 juni: Kerk in Aktie t.b.v. Werelddiaconaat juni;  28 juni: Diaconaal Project Lesbos. Namens onze gemeente hebben wij € 350,00 per doorzendcollecte naar betreffende instantie overgemaakt.

Als “collectegeld” is er in de periode 1 juni-30 juni door overboekingen en bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078 ontvangen € 1.016,00.

Via mevr. E. een gift ontvangen van € 200,00 t.b.v. Saving Arms. Via mevr. van W. een gift van € 20,00 ontvangen t.b.v. diaconie.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

 

Bericht van de kerkrentmeesters.

Ook in de maand juni hebben wij via meerdere kanalen voor de collecten € 671 ontvangen en als gift € 100. Daar zijn we blij mee, het geeft vertrouwen. Wel merken we dat de vakantieperiode is aangebroken. Daarom sporen wij u nogmaals aan om bij te dragen aan de collecten.

In de eerste helft van dit jaar hebben we meer giften ontvangen dan vorig jaar. Wellicht was een deel ook bestemd voor de collecten. Wij dragen uiteraard zorg voor een zorgvuldige besteding. Ook doen we een oproep om het overmaken van uw vaste vrijwillige bijdrage niet te vergeten. Dat loopt wat achter bij het patroon van vorig jaar. Een oorzaak kan natuurlijk de coronacrisis zijn en wij begrijpen en respecteren dat er kerkleden zijn, die daarom hun bijdrage (nog) niet overmaken. Maar voor veel kerkleden geldt dat gelukkig niet en daarom vragen wij u voordat u met vakantie gaat hier aan te denken.

Tenslotte meld ik toch nog maar even, dat u ook nog steeds collectebonnen kunt kopen bij Gerard Rinkel of bij mij. Dat kan via onze webwinkel of u maakt het bedrag over op onze rekening NL56RABO 0373741502. Meld u in het laatste geval even aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dat u een bedrag hebt overgemaakt. Dan kunt u de collectebonnen op de daarop volgende zondag afhalen of u krijgt ze daarna thuis bezorgd.

De Penningmeester, Bas de Bruijn

 

 

Gift

Ontvangen via E.v.d.W-Gr.  een gift van € 20,00  voor de kerk, waarvoor hartelijk dank!

 

Dank

Blij verrast waren wij toen wij als troost en bemoediging de paaskaars 2019 in ontvangst mochten nemen. Elke avond ontsteken wij deze, maar nu nadat de behandelingen gestaakt zijn, als teken van geloof berusting en vertrouwen. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die in welke vorm dan ook naast ons staat in deze moeilijke en onzekere periode. Het is goed en geeft troost te ervaren dat de kerkelijk gemeenschap met ons meeleeft

An en Henk Bontes

 

 

 

 

Prikbord