KERKENNIEUWS 2020 16

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

 

Uit het domineeslaantje
Juist nu reizen zelfs in deze moderne tijd niet zonder risico is, besef je hoe bijzonder het eigenlijk is dat mensen altijd gereisd hebben. Dat geldt ook voor mensen uit de eerste christelijke gemeenten, met name ook de apostelen.  Een is er door zijn reizen zelfs wereldberoemd mee geworden : Paulus.  Boeiend om Handelingen 17 te lezen waarin verteld wordt over zijn verblijf in de Griekse hoofdstad Athene. Afgelopen maandag kwamen we bijeen als ‘’pastorale raad’’  (dat wil zeggen de samenkomst van wijkouderlingen, wijkcoördinatoren en predikanten) en lazen dit Bijbelgedeelte ter opening. Een paar dingen haalden we eruit.  De Atheners klonk het christelijk geloof erg vreemd in de oren, maar er was ook nieuwsgierigheid. Iets wat we ook in deze tijd wel herkennen. Vooral voor de nieuwste generatie in ons land is kerk en geloof steeds vaker iets vreemds, hooguit iets van (over)grootouders. Tegelijk is er zeker ook sprake van een zekere nieuwsgierigheid.  Een tweede wat opviel is dat Paulus de openbaarheid opzoekt.  Er was uiteraard ook nog geen kerk waar hij mensen uit kon nodigen naar toe te komen. Dus zoekt hij de ontmoeting en het gesprek in de openbaarheid, op de markt, het toenmalige middelpunt van het publieke leven en debat. Ook dat raakt wel aan onze tijd.  Er is inmiddels een grote zeer diverse markt van geloof en religie.  De vanzelfsprekende positie van de kerk is niet meer. Maar dat betekent niet alleen bedreigingen, het biedt net als Paulus ook kansen, als je tenminste oprecht geïnteresseerd bent in de mensen op die markt. Wat hen drijft, en wat hen bindt.

Ja, het leven van kerkmensen en het kerkelijk leven verandert.  Maar we hielden elkaar voor dat niet verandert onze roeping een gemeenschap te zijn. Een geloofsgemeenschap met nieuwsgierigheid, in de zin van oprechte belangstelling, naar elkaar en iedereen op die markt. Het pastoraat in de kerkelijke gemeente heeft zich altijd weten aan te passen aan veranderende tijden. We hebben er alle vertrouwen in dat dat ook ons met elkaar gaat lukken, al zal het niet altijd gemakkelijk zijn.  We moeten vooral niet met minder mensen hetzelfde willen blijven doen. We moeten vertrouwde verwachtingen aanpassen. Bij pastoraat moeten we steeds minder alleen denken aan een-op-een bezoeken. De pastorale kernvraag is hoe we in deze tijd kunnen werken aan verbinding in en van de kerk als geloofsgemeenschap.  Hoe kunnen we gebruik maken van de digitalisering en de daarmee gepaarde andersoortige netwerkvorming die voor velen al zo gewoon is geworden? Hoe kunnen we nieuwe vormen vinden om mensen met elkaar in verbinding te brengen en te houden?  Hoe kunnen we daar vanaf het begin gemeenteleden zelf bij betrekken en verantwoordelijk voor maken? Hoe kunnen we het omzien naar elkaar bij lief en bij leed toekomstbestendig vorm geven? Een paar mensen gaan daar samen vast eens over brainstormen. Ondertussen gaat het ‘’georganiseerd” pastoraat zo goed en zo kwaad als het gaat door, vanuit de wijkteams wordt van tijd tot tijd contact onderhouden met ouderen boven de tachtig en is er aandacht voor onze zieken. De predikanten begeleiden bij het levenseinde, ernstige ziekte, crisis, of andere predikant-eigen zaken. Belangrijker nog is dat we zien dat het ‘’ongeorganiseerd’’ pastoraat er gewoon is, dat wil zeggen dat gemeenteleden onderling contact hebben of naar elkaar om weten te zien.  We zien ook hoe de tot voor kort vanzelfsprekende vormen van ontmoeting , samen eten, samen spreken, samen koffie drinken enorm gemist worden en hoe fijn het is dat er in alle voorzichtigheid weer activiteiten op gang komen. (zie verder in dit wijkbericht) Ook zijn we blij dat de ‘weekbrief’  per mail bijdraagt aan de onderlinge verbinding, ook omdat we daar gemakkelijk persoonlijke actuele gegevens in op kunnen nemen. 

Graag eindigen we hier met een terecht beroemd geworden woord van Paulus uit zijn brief aan de christenen in die andere Griekse stad, Korinthe.  Hij zal vast een goed woordje Grieks hebben kunnen spreken, maar ook hij zegt : “Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.”

ds Jos de Heer en ds Trijnie Bouw

Ds. de Heer heeft tot 27/8 vakantie.

Bij de vieringen
We zijn een paar weken onderweg in de nieuwe situatie.  Het blijft vreemd om met reserveringen te werken en niet samen te kunnen zingen. Dat voelt als zeer tegendraads.  Tegelijk tellen we onze zegeningen dát we weer samen kunnen komen en dat de techniek van beeld en geluid maakt dat we daar en thuis met elkaar verbonden kunnen zijn.  Tijdens de zomervakantie, tot en met zondag 23 augustus, zorgt de kindernevendienstleiding telkens voor een programma dat thuis met de kinderen gedaan kan worden. Denk niet te snel als je naar de kerk wilt komen: laat een ander maar (voor)gaan, de praktijk tot nu toe laat zien dat er steeds genoeg plaats was.  (Aanmelden? zie bij dienstenrooster voorin dit blad). Afgelopen weken concentreerden we ons op gelijkenissen uit Matteüs. Op 2, 16 en 23 augustus nemen we een ander spoor en volgt er een kleine serie rond de intrigerende persoon van Salomo. Op 9 augustus begroeten we gastvoorganger ds. Spoor.

‘Mijn lied’
Onder het motto  ‘never waste a good crisis’ of ‘waar een deur dicht gaat, opent God een andere’ hebben we in de crisis van de afgelopen maanden ‘Anders Verbonden’ diensten online gehouden waarin we de liturgie hebben aangepast aan de andere, beperkte, omstandigheden. Zo is het altijd met de liturgie door de eeuwen heen gegaan. Onderweg gebeuren er dingen en moet je je aanpassen. Tenslotte is de vorm van de liturgie geen statisch ‘must’, maar beweegt deze mee met het leven, zoals God onze reisgenoot wil zijn en bij ons wil zijn hoe en waar we ook zijn. We waren erg blij met de rubriek ‘uit het hart’ waarin gemeenteleden een kijkje in de ziel met ons deelden. Dat wilden we eigenlijk wel vasthouden nu we weer in de kerk samenkomen. Spontaan kwam het idee bij het moderamen op om eens een dergelijke rubriek van persoonlijk delen in de vorm van muziek te beginnen en te kijken hoe dat gaat.  In ‘mijn lied’, aansluitend aan de ‘mededelingen uit de gemeente’  laat een gemeentelid ‘andere muziek’ (klassiek of licht, geestelijk of seculier, wat dan ook) en vertelt kort wat dat voor haar of hem betekent.  Een tweetal gemeenteleden gaven al zo’n mooie bijdrage. Wie dat ook een keertje wil verzorgen, kan zich aanmelden bij de voorgangers of de scriba.

Belijdeniskring start 8 september

Nadat we de kring zo abrupt moesten afbreken willen we in september weer een start maken met de belijdeniskring.  Nog even het doel: met elkaar spreken over geloven en het geloof.  Hoe doe je het? Hoe ervaar je het? Maar ook : wat mag je geloven?  Tevens geldt het als voorbereiding voor belijdenis doen, maar dat is geen verplichting. Je kunt dus ook meedoen als je al belijdenis hebt gedaan.  We hebben al een mooie groep (voornamelijk jonge) mensen, maar aansluiten kan zeker nog. Welkom bij de startbijeenkomst op dinsdagavond 8 september.  Meer informatie en opgave bij (een van) de predikanten.  

 

Opvoeden met geloof 7 september

Voor ouders met jonge kinderen is er weer een bijeenkomst gepland, en wel op maandagavond 7 september.  De onderlinge uitwisseling, de ontmoeting en de gezamenlijke bezinning wordt als zeer waardevol ervaren.  Wil je ook meedoen, meld je dan aan bij (een van) de predikanten.

 

Ambtsdragers

De kerkenraad is blij u te kunnen melden dat voor het ambt van jeugdouderling Marc Duijzer zich beschikbaar heeft gesteld. De kerkenraad stelt dan ook voor hem in dat ambt te benoemen. Als er geen bezwaren tegen deze benoeming worden ingediend, dan zal de bevestiging plaatsvinden in de dienst van 6 september a.s. In die dienst zullen dan ook Rudy Klunder en Tom van Steenis als ouderlingen (resp. voorzitter en scriba) worden bevestigd.

Fijn dat er steeds weer mensen bereid zijn om hun tijd voor dit werk beschikbaar te stellen.

 

Giften

Ontvangen via Mevr. de B , € 10,—voor het bloemenfonds.

Ontvangen via Mevr. de B ,  2 x € 10,— en via Mevr. S. €10,—voor de Diaconie

 

Collectes

In aanvulling op onze andere mededelingen over de collectes melden wij u, dat wij op verzoek van enkele kerkleden een doos bij de uitgang zullen plaatsen, waarin u alleen collectebonnen kunt deponeren.
Dus geen geld, maar alleen collectebonnen en met ingang van 26 juli 2020.

Als u de collectebonnen in een envelop doet en daarop de bestemming vermeldt, dan houden we daar natuurlijk rekening mee. Als u geen bestemming aangeeft of de bonnen los in de doos deponeert dan delen de Diaconie en de Kerkrentmeesters die gift ieder voor de helft. Zij geven dan daar zelf een bestemming aan.

De penningmeester van de Diaconie,

De penningmeester van de Kerkrentmeesters.

 

Wat ons bezighoudt.

Donderdag 6 augustus willen we weer bij elkaar komen.

We maken er deze keer een ontspannings-middag van.

Om 14.00 uur in het Anker en niet vergeten : nog steeds anderhalve meter afstand houden.

Tot ziens, Nel Boone