Orde van dienst zondag 29 november 1e advent

afscheid ds. Jos de Heer

 

Weekbrief 26 november

 

 

Zondag 25 oktober 2020

 

Bijbelzondag I

De Bijbel.  Woord van God. Heilige Schrift. Prachtig boek.

De Bijbel.  Woorden van mensen.  Wereldliteratuur. Moeilijk boek.

Hoe geliefd ook, de Bijbel roept bij de lezer soms ook dingen op die niet met elkaar te rijmen lijken, of brengt tegenstrijdige gevoelens teweeg. Ik merk dat mensen dat meer en meer hardop zeggen. Juist ook mensen die van huis uit in alle vanzelfsprekendheid mee zijn opgevoed.  Maar in de loop van hun leven wordt het geloof zoals overgeleverd veel minder vanzelfsprekend en komt ook het lezen van en nadenken over de Bijbel in een ander licht te staan. Hoe je het ook persoonlijk ervaart, de Bijbel is altijd ook een boek van en voor de geloofsgemeenschap.  In de kring van die gemeenschap werden de verhalen eerst mondeling overgeleverd en later schriftelijk vastgelegd. Het is ook die geloofsgemeenschap waarin het boek iedere week open gaat, en we tastend en zoekend proberen te vertalen hoe we daarin de stem van God mogen verstaan voor het leven hier en nu. De Bijbel lijkt misschien wel statisch, maar is het niet omdat het altijd in die levende geloofsgemeenschap zijn weg vindt, telkens in andere tijden en door andere mensen gelezen wordt. Dat lijkt een zwaktebod, maar in geloof noemen we juist dit het werk van de Geest.  Dat neemt zeker niet al onze vragen weg, maar geeft wel een zekere ontspanning in het omgaan met de Schrift. Dat is vooral van belang voor wat we vandaag op deze ‘’bijbel’’zondag (25/10) mogen vieren en we in al ons gedenk weleens dreigen te vergeten : de bijbel als bron van vreugde, vreugde om dit grote geschenk.

 

Bijbelzondag II

Bijbelgenootschappen wereldwijd solidair in de coronacrisis

Bijna dertig bijbelgenootschappen zijn ernstig getroffen door de coronacrises. De grootste problemen zijn dalende bijbelverkopen en lagere inkomsten. In veel landen liepen projecten vertraging op door het verplichte thuisblijven. Zuid-Amerika lijkt het hardst getroffen. Het NBG is financieel solide, maar vreest na de crises nog een na-ijleffect.

 

Helpt u ook mee door uw gift voor de eerste collecte op bijbelzondag, 25 oktober? U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie NL07 RABO 0374 3730 78, zij zorgen dan dat het op de juiste plaats terecht komt, graag onder vermelding van de datum.

Naast de collecte is er deze maand een presentatie van uitgaven van het NBG in te zien in de Sint Maartenskerk, zowel voor kerkgangers als voor andere bezoekers van de kerk.

De tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud van de kerk. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL56 RABO 0373 7415 02 t.n.v. Protestantse gemeente Zaltbommel. U kunt ook ‘digitaal’ geven door gebruik te maken van de Kerkgeld App of scan de qr code. (N.B. Medio november 2020 zal de kerkgeld app niet meer kunnen worden gebruikt. Het is dus zaak om voor die tijd de nieuwe app te installeren. Dit kunt u eenvoudig doen door via de App Store de appostel app te downloaden. Open de appostel app, kies PG Zaltbommel, waarna u met uw e-mailadres en wachtwoord kunt inloggen. Inloggegevens blijven gelijk)

 

Zondag 1 november

Op deze zondag is er tussen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid om in de Sint Maartenskerk een kaarsje op te steken om een gestorven geliefde te gedenken. Het gaat om een inloopgelegenheid, er is geen samenkomst of programma.

 

 

 

Ouderling                   Gerda Snoep

Diaken                      Marga v.d. Ende

Lector                       Hans Flamman

Koster                       Harm-Jan Hesselink

Opname                    Bas Hetjes

Kindernevendienst       Simon Buwalda en Jeannette de Kleine

Solisten                     Joke Benschop en Els Ripmeester

Mijn lied                     Annelies van der Vlist

Organist                    Hugo Bakker

Voorganger                ds Trijnie Bouw

 

Orde van dienst voor Zondag 25 oktober 2020

 

Voorbereiding : van buiten naar binnen

 

Orgelspel           F. Mendelssohn - Praeludium in G

 

De kerkenraad komt binnen, welkom door ouderling van dienst

 

Stil gebed

 

Solisten             Lied 313 : 1 en 2

 

Bemoediging en groet, drempelgebed   we gaan staan

 

Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

Ook met u zij de Heer

……………..door Jezus Christus onze Heer

Amen

 

Solisten             Lied 313 : 5

 

we gaan zitten

 

Kyrie en gloria

Kyrie

Solisten                     Psalm 19 : 1 en 3

 

Rondom het Woord

Inleidend woord

Schriftlezing               Nehemia 7 : 72b – 8 : 18

Solisten                     Psalm 119 : 40

Schriftlezing               Matteüs 22 : 34 - 40

Solisten                     Lied 320

 

Preek

Orgelspel                   Bewerking van Hugo Bakker  over ‘Heilige liefdeskracht’ (NLB 673)

 

Gaven en gebeden

 

Uit het leven van de gemeente

-mededelingen door de ouderling van dienst

-’mijn lied’     door Annelies van de Vlist

 

Dankgebed, voorbeden , stil gebed, Onze Vader

(volgens Matteüs 6 : 9 - 13 uit Bijbel in Gewone Taal)

 

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning,

u regeert met grote macht,

voor altijd. Amen.

 

Wegzending en zegen : met binnen naar buiten

 

Solisten             Lied 326

 

Zegen, met door solisten gezongen Amen               we gaan staan

 

Orgelspel           J.S. Bach - Dies sind die heil’gen zehn Gebot BWV 635