Kerst 2020 vieren - Om maar met de deur in huis te vallen, het
is op het moment dat ik dit schrijf (maandagmiddag 14 december
13.30 uur) nog hoogst onzeker hoe we kerst met elkaar gaan
vieren. Iedereen met leidende verantwoordelijkheid in samenleving
en kerk wordt gevraagd om daar met zowel inlevings - als
onderscheidingsvermogen beslissingen in te nemen. Gingen we
eerst nog uit van vieringen met maximaal 30 kerkgangers, nu
lijkt ook dat onverstandig te worden en zijn online vieringen
waarbij alleen de noodzakelijke medewerkers aanwezig zullen
zijn meer een reële optie. Vanavond wachten we de persconferentie
af en zullen dan vanuit de kerkenraad beslissingen nemen.
Die betreffen zowel de komende diensten als het gebruik van het
Anker. Deze kunnen niet meer in dit kerkblad maar zullen digitaal
via de nieuwsbrief en op www.pgzaltbommel.nl gepubliceerd
worden. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet? Neem contact
op met scriba Tom van Steenis, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Verder hopen we dat zowel de boodschappers als de ontvangers
genieten van het Engelenproject, waarbij iemand een aantal weken
verrast wordt. De kerstgroeten voor ouderen gaan de deur
uit, evenals een kerstgroet naar alle ingeschreven leden van onze
PGZ. Vanaf deze plek willen we vast alle medewerkers, uitdenkers,
bezorgers en regelaars van harte bedanken. En roepen we
alle gemeenteleden op om naar elkaar om te zien. Een klein gebaar
kan groot effect hebben.

Al eerder werd duidelijk dat hoe langer deze situatie duurt des

te meer ook verschillen aan het licht komen. Verschillen in duiding,
in opvatting, in beleving. Voor de één wordt het steeds
moeilijker om staande te blijven en groeit de eenzaamheid, voor
de ander verglijdt deze periode redelijk zonder problemen. En
in vergelijking met andere landen en andere tijden leven wij hier
nog altijd in vrede en welvaart. Daarom is niet alleen ernst en
solidariteit geboden, maar ook relativeringsvermogen en het
plaatsen van alles in het juiste perspectief. In alle verscheidenheid,
verwarring en onzekerheid wens ik van harte een ieder toe
dat Kerst juist als feest van vrede en verbinding mag worden
gevierd! Ds. Trijnie Bouw

In Memoriam

Cornelis Willem Kerkhoff
1 maart 1941 - 4 december 2020

Op 4 december 2020 is overleden op de leeftijd van 79 jaar Cornelis

Willem Kerkhoff. Cor Kerkhoff was in het Anker altijd op
zijn vaste plekje te vinden. Ook bezocht hij kringen en bijeenkomsten.
De kerk was belangrijk voor hem. Hij hield er een heel
eigen voorkeur op na als het ging om zichtbare uitingen van
geloof, van een gebedsdobbelsteen uit Frankrijk tot een Joodse
gebedskokertje. Tegelijk hield hij volop van het gewone aardse
leven, van paarden verzorgen tot voetbal kijken. Nadat hij was
weggetrokken van zijn geboorteplaats Nieuwaal had hij de nodige
omzwervingen meegemaakt, zowel letterlijk als figuurlijk. Op
latere leeftijd streek hij weer neer in zijn geboortedorp. Door een
ernstige ziekte verslechterde zijn situatie snel. In een rouwdienst
aldaar, in aanwezigheid van zijn vijf kinderen en hun partners
en kinderen, en van zijn broer en zijn gezin, herdachten we hem
in woord, muziek en lied. Daarna begeleidden we hem naar de
begraafplaats in Nieuwaal. Zo gaven we hem uit handen, ‘’veilig
in Jezus’ armen’’. We baden om troost en kracht voor de nabestaanden
en wensen hen dat ook vanaf deze plaats van harte toe.

In Memoriam

Willem Bruijgom
18 september 1925 - 12 augustus 2004

‘’Superbuurman’’ staat te lezen naast de voordeur. Dat was ken

merkend voor Willem Bruijgom die op 7 december op 95 jarige
leeftijd overleed. Tot op hoge leeftijd was hij altijd bezig en betrokken,
ook nadat in 2004 zijn vrouw Henny overleed, maar
helaas werd ook hij getroffen door het corona virus. In de buurt
was hij bekend en stond hij altijd behulpzaam klaar en velen in
Bommel kenden hem. Niet voor niets koos de familie ervoor
om bij ontbreken van de gebruikelijke momenten van afscheid
nemen met een rouwkoets de gang door de stad te maken. Het
ging eerst van zijn huis naar de Sint Maartenskerk, waar een
rouwdienst werd gehouden, en vervolgens vandaar naar de begraafplaats.
Kinderen en kleinkinderen vertelden in de kerk in
woord en lied van de grote wederzijdse liefde. We lazen over Jezus
die zegt de kinderen niet te verhinderen, maar tot zich te laten
komen. Dat kwam dicht bij het levensmotto van Wim Bruijgom.
“Kinderen van één Vader zijn we allemaal”. In geloof vertrouwden
we hem toe in de handen van die hemelse Vader. We wensen kinderen
en kleinkinderen en allen die verdrietig zijn om zijn heengaan
van harte de nabijheid van God en mensen toe.

Weeksluitingen Wielewaal, wie helpt? - De interkerkelijke
weeksluitingen in de Wielewaal op vrijdagavond 19.00 uur worden
zeer gewaardeerd. Ook uit onze gemeente zijn veel vrijwilligers
daarbij betrokken. Jannie Gil en Els Pannenkoek verzorgden
jarenlang samen met anderen de coördinatie, maar gaan
het stokje overdragen. Onze dank is uiteraard groot! Maar er
is nu dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers die mee willen
helpen bij die coördinerende taak. Els Pannekoek kan u of jou
precies vertellen wat een en ander inhoudt.
Mail naar epannekoek@
gmail.com of maak aan scriba of predikant uw belangstelling
kenbaar.

Uit het Domineeslaantje
- In geheel andere zin is dit nu mijn 
leven: ik ben uit het domineeslaantje verhuisd naar een boerderij
op het platteland van de IJsselvallei. Een grote overgang. Vanwege
de verhuizing en verbouwing heb ik eigenlijk nog niet de
rust gevonden die nodig is om te beseffen wat deze overgang betekent.
Dat komt met de tijd zeker wel. Vooralsnog kijk ik terug
op hele fijne jaren in Bommel en ben ik erg blij en dankbaar dat
ik deze heb mogen beleven. Ook geniet ik nog steeds na van het
prachtige afscheid, deels in de kerk en deels daarna. De maandag
heb met mijn kleinkinderen een paar uur alle pakjes en kaarten
en brieven opengemaakt en bekeken. Dat is dan weer een voordeel
van de beperking van corona dat zeer velen van u de moeite
genomen hebben mij iets moois te geven en te schrijven. Heerlijk
om daaruit steeds weer even wat van te lezen. Hartverwarmend
is het en zo heb ik ook u als gemeente leren kennen.
Ik wens jullie allen het goede toe. Veel wijsheid en lef inzake de
keuzen die gemaakt moeten worden met de St.Maartenskerk!
Veel troost en zegen in deze adventstijd. Laat alle somberheid
over de beperkingen van corona je leven niet bepalen, maar
‘verwacht de komst des Heren’, laat zijn toekomst toe in het hier
en nu. Concentreer je met advent en kerst waar het feest ten
diepste om gaat, ook al is dat met minder geliefden om je heen.
Jos de Heer

Gemeenteavond 30 november
- Op 30 november jl. hebben 
we een bijzondere gemeente avond gehouden. Voor de eerste
keer in 2020 en dan ook nog via een experimentele digitale live
stream. Gelukkig bleek de verbinding goed in orde en met de
nieuwe digitale mogelijkheden bleek dat de presentatie goed te
volgen was. Uiteindelijk hebben ca 80 mensen deelgenomen aan
de live stream. Belangrijk onderdeel van de avond was het initiatief
van de denktank “Kerk van de Stad” dat via de nieuwsbrief
reeds was aangekondigd. Via de mail hebben we die avond 33
berichten per mail mogen ontvangen, ingedeeld in zorgen, aandachtspunten
en complimenten. U houdt nog een meer expliciete
terugkoppeling tegoed.
We zijn echter wel blij dat er een brede belangstelling was voor
deze avond en dat we u goed in de belangrijke actualiteiten hebben
kunnen meenemen.
Hebt u de avond gemist, deze is nog terug te kijken via www.
kerkdienstgemist.nl

Plan Nederland collecte 27 december - De diaconiecollecte van
zondag 27 december is bestemd voor onze sponsorkinderen via
Plan Nederland. Onze twee sponsorkinderen zijn Benjamin Aidoo
uit Kameroen, hij is 15 jaar en Nindane Adamou uit Kameroen,
zij is 12jaar. Plan investeert onze bijdrage in programma’s
in de gemeenschap van de sponsorkinderen. Zo dragen we niet
alleen bij aan betere levensomstandigheden en toekomstkansen
van één kind, maar ook aan een beter leven voor alle kinderen
en hun familie in de gemeenschap. Plan zorgt voor bescherming,
gezonde voeding, veilig drinkwater, goede gezondheidszorg en
goed onderwijs. Kortom: een betere toekomst.

Verantwoording diaconiecollectes en giften - Op het collecteoverzicht

van november stonden 5 “doorzendcollecten”:
1 november Kerk in Actie (Zending); 4 november (Dankdag)
Voedselbank Bommelerwaard; 8 november Stichting GAIN
Actie Schoenendoos; 22 november Nederlandse Patiënten Vereniging;
29 november Kerk in Aktie t.b.v. Actie Kinderen in de
Knel. Namens onze gemeente hebben wij voor de collecten op 1,
4, 8, 22 en 29 november € 350,00 overgemaakt naar betreffende
instanties. De collecte van 8 november was bestemd voor jeugdwerk
in eigen gemeente.
Als “collectegeld” is er in de periode 1 november-30 november
door collectebonnen, overboekingen, en bijschrijvingen via
de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078 €
924,50 ontvangen.
In onze gemeente hebben wij dit jaar voor het eerst meegedaan
met het verzamelen van de cadeaukaartjes van de Postcodeloterij
t.b.v. de Voedselbank. 17 kaarten zijn bij de diaconie ingeleverd.
Van de Voedselbank een bedankje ontvangen voor onze
medewerking aan deze actie. De totaal opbrengst van alle ingeleverde
kaarten was € 2050,00. Voor dit bedrag zijn bij Albert
Heijn basislevensmiddelen gekocht
Dit jaar is er in de week van Dankdag geen inzameling van levensmiddelen
t.b.v. de Voedselbank geweest. In plaats van het afgeven
van levensmiddelen kon een bedrag worden overgemaakt
op de bankrekening van de Diaconie. De opbrengst hiervan was
€ 500,00. Dit bedrag is overgemaakt naar de Voedselbank.
Via Rudy Klunder 3 x € 40,00 ontvangen t.b.v. resp. Kerk in Ak10
| Kerk en Nieuws
tie, bloemenfonds en algemeen diaconaal werk en 1 x € 10,00
t.b.v. bloemenfonds. Bij het afgeven van de Seniorenlunch hebben
de bezorg(st)ers € 166,00 ontvangen.
Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.
Begroting Diaconie - De begroting 2021 van de Diaconie ligt
ter inzage bij onze administrateur Leen Struijk. Als u deze wilt
inzien kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te
sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06-53246193

Bericht van de kerkrentmeesters. - In de maand november waren

de collecte-inkomsten € 120 en de giften € 485. Bij die giften
zaten bijvoorbeeld een enveloppe met € 120 aan collectebonnen
en 5 enveloppen met elk € 40 voor aangegeven doelen. Voor de
Diaconie waren er drie bestemd en voor de kerk twee. In deze
coronatijd is het fijn om ook op deze wijze te merken, dat gemeenteleden
meeleven.

In november moesten we overstappen van de kerkgeld app naar

de appostel app. Maar ook de appostel app geeft soms een elektronische
storing aan. Bij navraag blijkt de appostel app regelmatig
te worden geüpdatet. Op die wijze worden fouten hersteld
of wordt de beveiliging aangepast. Bij de meeste telefoons worden
de app’s automatisch geüpdatet. Als men op de eerste pagina
met zijn/haar vinger van boven naar beneden swipt, wordt automatisch
de nieuwste versie geïnstalleerd. Als dat niet het geval
is dan kan men via de Play-store (voor Android telefoons) en de
App-store (iPhone) alsnog de laatste versie downloaden. Op dit
moment is de laatste versie: 1.0.9.

De voorbereidingen voor de Aktie Kerkbalans 2021 zijn volop

van start gegaan. Vorig jaar zijn we gestart met een digitale versie.
Dat is goed bevallen, want het bespaart de gemeenteleden
en het team van Gerard Rinkel veel werk. Daarom hebben we
vorige week aan alle leden waarvan wij een e-mailadres beschikbaar
hadden een e-mail gestuurd met het verzoek om daarop te
reageren. Daarnaast kunnen ook leden, die nog geen e-mailbericht
ontvingen zich bij ons melden: Verstrek uw naam, adres
en e-mailadres aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en u
doet digitaal mee.

Wij hopen dus op veel respons. Toch bereidt Gerard Rinkel ook

de activiteiten van de analoge versie voor. Op deze wijze kan
iedereen die dat wil aan de Aktie Kerkbalans deelnemen.
Wilt u ook nog even nakijken of u de toezegging voor 2020 al
(volledig) hebt overgemaakt? Daarmee hopen wij de jaarrekening
over 2020 conform de verwachtingen in de begroting te
kunnen afsluiten. De penningmeester, Bas de Bruijn.
Gift - Ontvangen via E. van de W - Gr. € 50,00 en € 20,00 voor de kerk
de kerk.