Afdrukken

KERKENNIEUWS 2021 02

 

Zaltbommel

Protestantse Gemeente Zaltbommel

 

 

Actuele ontwikkelingen

Met vertrouwen zijn wij het nieuwe jaar ingegaan. In de weekbrief van 5 januari heeft Rudy Klunder ons een gezegend 2021 gewenst. Ik sluit mij daarbij aan en wens u via deze weg veel Heil en Zegen toe in deze bijzondere tijd.

De weekbrief is beschikbaar op de site van de kerk pgzaltbommel.nl of via de mail verkrijgbaar na aanmelding bij de scriba. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De lockdown periode zal hoogstwaarschijnlijk worden verlengd. Als kerkelijke gemeente  blijven we ons zorgvuldig aan de regelgeving houden, invulling van onlinediensten continueren en digitale vergaderingen houden.

Ds. Trijnie Bouw geniet nog van haar vakantie en invulling studiedagen. Zij gaat zondag 17 januari weer voor in de dienst van Schrift en Gebed in het Anker. De geplande oecumenische dienst op deze zondag gaat niet door.

Tom van Steenis, scriba

 

Overlijden

Op 6 januari is dhr. Sijmen van Eck overleden. Sijmen was woonachtig in de Wielewaal. Op donderdag 14 januari wordt in het crematorium in Rosmalen in besloten kring afscheid genomen. Ds. Gepke Kerssen gaat voor in de dienst.

 

Uit de kerkenraad 23 november 2020

Op 23 november zijn wij als kerkenraad weer bij elkaar geweest voor een vergadering. We begonnen deze avond met een bezinningsmoment, Ontsteken het licht en luisteren naar een tekst van de kerkvader Augustinus en bidden het Luthers avondgebed

Na de opening van de vergadering staat de voorzitter stil bij het emeritaat van ds. Jos de Heer. Zijn inzet in de afgelopen jaren worden gekenmerkt door rust, troost en bemoediging voor velen. Vanuit de pastorale raad, diaconie en het college van kerkrentmeesters wordt gereflecteerd op de goede en intensieve werkzame periode in Zaltbommel. Ds. Trijnie Bouw kenmerkt Jos zijn leidinggevende en eigenzinnige eigenschappen. Dank voor de loyaliteit en uithoudingsvermogen en geestelijk leiderschap in zijn rol naar kerkenraad en de gemeente.
Jos en zijn naasten worden vele gezonde jaren toegewenst. Dank Jos voor alles.

Het verslag van de vorige vergadering wordt doorgenomen. Rudy doet de mededelingen uit het moderamen. Initiatief advent-engelen ontstaan vanuit de brainstormgroep wordt toegelicht. Volgend punt is de invulling van de Predikantsplaats. Bert Kaasjager benadrukt nog maar eens vanuit het college van Kerkrentmeesters dat 1,0 fte uitgangspunt is als er duidelijkheid is over de gebouwen. Voor het komende jaar is 1,0 fte in de begroting opgenomen, en kan de 0,2 fte ruimte ingezet worden voor ondersteunende projecten.

Maatregelen impact Covid-19 worden behandeld. Zorgen worden gedeeld.

Het initiatief van de denktank wordt gedeeld. Rudy geeft aan dat de ontwikkelingen rondom het initiatief rondom de denktank zorgvuldig zijn afgestemd. Vanwege de politieke gevoeligheid is besloten om dit initiatief en de berichtgevingen uit de pers zo transparant en actueel mogelijk naar de kerkenraad en de gemeente te verspreiden. Aansluitend bespreken we het initiatief van de Denktank a.h.v. toelichting op historie door Rudy en aansluitend presentatie van Bert. Scenario wat nieuw is is gedeeld via de speciale nieuwsbrief. Initiatieven sluiten aan bij de keuzes die eerder zijn gemaakt en vastgelegd in het programma van wensen. Aangevuld met recente besluitvorming rondom 1,0 fte.  De plannen worden enthousiast ontvangen, ons wel realiserend dat de gemeenteraad het laatste woord heeft om de 2 alternatieven te gaan uitwerken. Of nieuwbouw of de plannen voor aanpassen St. Maarten en inbedding theater buurthuis functie.

Een goede basis en kans om met elkaar stappen te kunnen maken. Kerkenraad stemt unaniem in met de plannen zoals deze vanuit de Denktank zijn geformuleerd

De agenda van de komende digitale gemeenteavond op 30 november wordt doorgenomen.

Begroting van 2021 wordt voorlopig vastgesteld door de kerkenraad. Er is gerekend met 1.0 fte in de lijn zoals afgesproken. Inkomsten t.a.v. collecten iets hoger dan normaal en de kerkbalans gelden blijven op een stabiel niveau. We bespreken nog enkele verslagen waaruit geen bijzonderheden naar voren komen. Ds. Jos de Heer sluit de vergadering af met een gebed

 

 

Verantwoording diaconiecollectes en giften.

Op het collecteoverzicht van december stonden 5 “doorzendcollecten”: 6 december t.b.v Waterpomp Project Gambia; 13 december t.b.v. Dovenpastoraat; 24 december t.b.v. Project Lesbos; 25 december Kerk in Aktie t.b.v. Kinderen in de Knel; 27 december Plan Nederland (ZWO-collecte) t.b.v. 2 adoptiekinderen. Namens onze gemeente hebben wij voor de collecten op 13 dec. (Dovenpastoraat) en 25 december (Kinderen in de Knel) € 350,00 overgemaakt naar betreffende instanties.

De collecten op 20 en 31 december waren respectievelijk voor hulpfonds en plaatselijk werk.

De opbrengst + aanvulling van de collecte voor Gambia (€ 350,00) en de ontvangen donaties voor dit doel (€ 532.50) waren in totaal € 882,50. De kosten van de nieuwe pomp waren

€ 1.650,00.  Dit bedrag is door de diaconie betaald aan de leverancier. Het verschil (€767,50)  is aangevuld uit de reserves van de Diaconie.

De opbrengst + aanvulling van de collecte voor Project Lesbos (€ 350,00) is geboekt t.g.v. dit Project. In overleg met de werkgroep worden regelmatig bedragen overgemaakt aan de Stichting GAIN. Zij zijn onze contactorganisatie voor dit Project.

De diaconie heeft namens de PG Zaltbommel sinds enkele jaren via Plan Nederland 2 adoptiekinderen. De kosten hiervan zijn per kind € 300,00 per jaar. Er worden hiervoor 2 collecten gehouden en wij ontvangen ook giften voor dit doel. Op jaarbasis wordt gekeken of de opbrengst van collecten en giften voldoende is om aan onze verplichting te voldoen. Een eventueel tekort wordt aangevuld uit de reserves van de diaconie. Een “overschot” wordt overgemaakt aan Plan Nederland.  Als “collectegeld” is er in de periode 1 december-31 december door collectebonnen, overboekingen, en bijschrijvingen via de Kerkgeld app op bankrekening NL 07 Rabo 0374373078  € 1.509,00 ontvangen.

Via mevr. Kalteren een gift van € 10,00 ontvangen t.b.v. het bloemenfonds.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

 

 

Kerkbalans 2021

Op 16 januari gaat de Actie Kerkbalans 2021 van start met het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen".

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.  En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Onze kerkelijke gemeente kost geld. Voorbeelden daarvan zijn: pastoraat, kerkdiensten, activiteiten voor jongeren en ouderen en het bloemetje voor een zieke. Gebouwen hebben onderhoud nodig. Dat staat los van mogelijke investeringen en de keuze voor het toekomstige huis van onze kerkelijke gemeente. Van ons als kerkrentmeesters mag u verwachten, dat wij zorgvuldige en toekomstgericht voorstellen gaan doen en daarover met u uitgebreid in gesprek gaan. Mogelijke investeringen die daar mee gepaard gaan, zullen niet ten koste mogen gaan van pastoraat en gemeentewerk. Dat staat voorop! Tevens moeten de kosten op lange termijn ook betaalbaar blijven. Daar staan wij als kerkrentmeesters voor. Echter is het wel van belang, dat wij als kerkelijke gemeente ervoor zorgen, dat we onze kosten voor pastoraat en gemeentewerk kunnen blijven betalen. Daarnaast zijn er de reguliere kosten voor verwarming, verlichting en verzekering van de gebouwen. Die kosten moeten we met elkaar opbrengen, want de kerk krijgt geen subsidie.

De omvang van de toezeggingen is als het ware de weerspiegeling van de mate waarin de leden van onze kerk zich verantwoordelijk voelen voor het financiële welzijn en daarmee voor het voortbestaan van onze kerkelijke gemeente in al haar activiteiten.

Daarom willen wij ook in 2021 de Actie Kerkbalans warm bij u aanbevelen. Vanaf 16 januari wordt bij u de Kerkbalans-envelop bezorgd of ontvangt u per e-mail een bericht.  De envelop wordt vanwege de pandemie mogelijk niet persoonlijk overhandigd maar in de brievenbus gedeponeerd. Wij vragen u om uw antwoord(envelop) in het Anker (indien daar weer diensten worden gehouden) af te leveren, uiterlijk zondag 21 februari a.s. of bij één van de inleveradressen zoals op de envelop is aangegeven of te reageren op ons digitale verzoek.

Namens uw kerkrentmeesters, Bert Kaasjager

 

Dank

Bedankt! Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, telefoontjes en kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn ziek zijn. Het was hartverwarmend! Hartelijk dank daarvoor. Met vriendelijke groet, Henny Appeldoorn.

 

Theaterprogramma Lang Verhaal Kort

- Afgelopen jaar verzorgde Remco Veldhuis (bekend van cabaret en ook als verteller bij de Passion) onder meer in de Poorterij een theaterprogramma over de Bijbel. Als buitenstaander ging hij zich verdiepen in de Bijbel en kwam tot een mooie conclusie over wat de kern van de boodschap van de Bijbel is. Die heel persoonlijke zoektocht verpakte hij met humor en met respect in zijn theaterprogramma ‘’Lang verhaal kort’’. Speciaal voor kerkelijke gemeenten kwam er een aanbod om dit theaterprogramma integraal uit te kunnen zenden, vooraf gegaan door een gesprek met Remco Veldhuis. Dat gaat bij ons gebeuren op zondagmiddag 7 februari. Nadere informatie, onder meer over aanmelden et cetera volgt, maar zet deze datum vast in de agenda!