Welkom in het huis van God!

Wat een feest dat we elkaar weer ‘gewoon’ mogen ontmoeten en samen voor het aangezicht van de Levende mogen komen! We ademen op! Helemaal gewoon zal het voorlopig niet zijn, er zullen meer momenten van rust en stilte vallen en het orgelspel zal een nog belangrijkere plaats innemen, geniet daar van! Wees ook niet bang voor de stilte, maar zie de rijkdom van de stilte als volwaardig liturgisch element en inspiratiebron om tot jezelf, de ander en tot God te komen. Met de eerste psalm 65 vers 2 en 3 zeggen we dan: ‘U komt stilte toe, een lofzang, o God in Sion, U worde gelofte betaald. Hoorder van het gebed, tot U komt al wat leeft”. Daarin wordt de essentie van de liturgie uitgedrukt: de lofprijzing van God en het leven. Het is goed en nodig om daarbij stil te staan en stil te zijn, het stil in jezelf te maken.

Vervolgens hebben we alternatieven gezocht in de zang van solisten,het spreken van teksten door de gemeente in liturgische elementen van responsies in samenspel met woorden van de voorganger, van een geloofsbelijdenis, het samen uitspreken van (delen van) een lied, dat ook (deels) door het orgel ten gehore gebracht zal worden. Door juist niet te mogen zingen, kun je goed luisteren en meegaan in de muzikale beweging, zachtjes voor je zelf met gesloten mond meeneuriën. Er zijn veel mogelijkheden om de zingende activiteit, nu het even moet, voorlopig, te vervangen door een andere wijze van participatie. Het naar binnen gaan en bij je hart zijn, is een andere beweging dan jezelf uiten door luidkeels te zingen. Maar dat bij jezelf naar binnen gaan mét de melodie en de woorden, kan je ook veel nieuws brengen en hopelijk kunnen er evenzoveel diepgaande dingen gebeuren.

Wanneer je in de inkeer, je richt tot God, je tot Hem adresseert en op Hem oriënteert, maak je een beweging naar de de Bron en Bestemming van alle leven. Stille aanbidding, de stille stem in het hart laten klinken, dat ene woord of die ene gedachte proeven en smaken en verteren, er ligt een heel nieuw gebied aan mogelijkheden klaar om ook even zonder gemeentezang aan je trekken te komen. Laten we ons niet eigenwijs van de wijs laten brengen door deze beperkende maatregel en al het gedoe erom heen, maar ons richten op de kern, ‘back to basics!’, de lofprijzing op God en het leven. Tenslotte is de vorm van de liturgie geen statisch ‘must’, maar beweegt deze mee met het leven, zoals God onze reisgenoot wil zijn en bij ons wil zijn hoe en waar we ook zijn.

Jos de Heer

Iedere woensdagmorgen is er weer ochtendgebed Sint Maarten 8.45-9.00 uur

Voorlopig zullen er in de kerkdiensten ook geen collecten worden gehouden om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Wel worden er collecten afgekondigd. Daaraan kunt u bijdragen door de Kerkgeldapp, door een bijdrage aan de Diaconie rek. NL07 RABO 0374373078 en/of aan de Kerk rek. NL56 RABO 0373741502 overmaken of u kunt collectebonnen inleveren, waarbij wel aangegeven moet worden welk deel bestemd is voor de Diaconie en welk deel voor de Kerk.

 

 

 

 

 

Dienst van Schrift en Gebed

Voorganger: ds. Jos de Heer, Organist: Hugo Bakker, Solisten, Ouderling van dienst: Rudy Klunder, Lector: Eva Groeneweg

 

Voorbereiding : van buiten naar binnen

-    de kerkenraad komt binnen 

-    orgelspel J.S. Bach - Lob sei dem allmächtigen Gott BWV 602                                      

-    welkom door ouderling van dienst Rudy Klunder

-    stil gebed

 

-    aanvangslied: Psalm 65: ‘de stilte zingt U toe, o Here

[Orgelspel – samen ‘fluisterend opzeggen’ vers 1en 2 - orgelspel ]

 

  • Inleidend woord

 

bemoediging en groet, drempelgebed

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.


v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: Hij laat niet los het werk van zijn handen


v: De Heer zij met u

g: Ook met u zij de Heer


v: Hoor ons aan, Eeuwige God,

g: hoor naar ons bidden en zuchten!


v: Gij, die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,

g: blijf ons niet verborgen!


v: Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.

g: Gij, Heer, vergeef ons!


v: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,

g: geef ons uw genade!


v: Breng ons in het reine met U en met elkaar.

g: Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht, amen.

 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

Kyrie en gloria

 

Laten we de Heer om ontferming aanroepen ....

gezongen kyrie en glorialied 305 door solisten

 

 

Rondom het Woord

    

-      1e schriftlezing:  Zacharia 9:9-10


-    lied: 550

 

[orgelspel, stille meditatie op de tekst]

 

    

-        2e schriftlezing: Matteüs 11:25-30

 

 

Solisten zingen lied 897

                                                                                    

-    preek

 

Geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de levende God’  (Dienstboek 65, Huub Oosterhuis/ Jaap Geraerds)

 

orgelintro J.S. Bach - Wir glauben all’ an einen Gott BWV 681

 

 

Voorganger: Ik geloof in de levende God,

 

Allen: Vader van ons Heer Jezus Christus onze God, onze Vader almachtig.

Vrouwen: Alle dingen heeft Hij geschapen in zijn enige geliefde Zoon, beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid.

Mannen: Jezus licht van het eeuwige licht, woord van God getrouw en waarachtig, Jezus onze genade en waarheid.

 

Allen: Om deze wereld van dienst te zijn, om ons menselijk lot te delen, is Hij vlees van ons vlees geworden.

Vrouwen: Uit de wil van de heilige Geest en uit de maagd Maria geboren,  is Hij een mens geworden als wij.

Mannen: Om onze zonden werd Hij gebroken, ja gehoorzaam ten dode toe heeft Hij zich op het kruis gegeven.

 

Vrouwen: Daarom heeft Hij de naam ontvangen: eerstgeborene uit de doden, Zoon van God en Heer van allen.

Mannen: Hij zal komen , God weet wanneer, om recht te doen aan levenden en doden. Hij is de mens op wie ik gelijken zal.

 

Allen: Ik geloof in de kracht van de Geest, in de liefde van Vader en Zoon,

Vrouwen: in het verbond van God met de mensen; in de kerk, het lichaam des Heren, samen geroepen en uitgezonden om te doen wat Hij heeft gedaan:

Mannen: om te dienen en te verlichten, om te dragen de zonden van de wereld en te stichten vrede op aarde.

 

Allen: Ik geloof dat wij zullen verrijzen met een nieuw en onsterfelijk lichaam, want Hij is een God van levenden.

Amen. Kom, Heer Jezus, kom, amen.

 

 

GAVEN EN GEBEDEN

-    ‘uit het gemeenteleven…’ 

( de inzameling van de gaven digitaal)

 

1e Diaconie, Kerk in Actie

2e Beheer kerkgebouwen

 

 

-    orgelspel      L. Vierne - Rêverie

 

-    dankgebed en de voorbeden,telkens zeggen na het:

 

Zo bidden wij allen tezamen,

g.: Heer, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons!

 

-    stil gebed

-    Onze Vader 

                                                                      

 

Wegzending en zegen: met binnen naar buiten

 

Solisten slotlied 415: 1 en 2

  

 

 

Zegen

 

Solisten slotlied 415: 3

    

 

-        orgelspel : J.S. Bach - Toccata in d