Gegevens van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Zaltbommel in het kader van de ANBI-status 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie Protestantse Gemeente Zaltbommel
RSIN/Fiscaal nummer: 76590364
   
   
Website adres:  www.pgzaltbommel.nl
E-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Plaats: Zaltbommel
Postadres: Postbus 216
Postcode: 5301 AE
Plaats: Zaltbommel

  De Protestantse Gemeente Zaltbommel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. (ordinantie 1, artikel 1, lid 1).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Zaltbommel.

 

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 11 leden (oktober 2022), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen telt 6 leden is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11 art. 6-9.).

 

Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Zaltbommel verwoordt haar visie als volgt: onze inspiratiebron bij de uitvoering en ondersteuning van de diaconale activiteiten is het evangelie, van waaruit wij ons geroepen weten om – in verbondenheid en samenwerking met anderen – in binnen- en buitenland te werken aan gerechtigheid en vrede. Vanuit die inspiratie wil de Diaconie dit werk concreet en zichtbaar maken, binnen en buiten gemeente. 


Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pgzaltbommel.nl vindt u het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente.


Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De Diaconie heeft geen leden (ambtsdragers dan wel diaconaal medewerkers) in loondienst.


Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een greep uit activiteiten die vanuit de Protestantse Gemeente Zaltbommel ondernomen worden:

  • Kerkdiensten met medewerking van o.a. koor, Symbolisch bloemschikken
  • Speciale avonddiensten als cantatediensten
  • Regionale activiteiten als Lopend Vuurtje
  • Deelname in de gemeentelijke “Brede beweging tegen Armoede”
  • Diaconale activiteiten in Zaltbommel (Senioren Kerstviering en individuele hulp), landelijk en wereldwijd (ondersteunen van buitenlandse projecten, waarvan de meeste via Kerk in Actie)
  • Oecumenische samenwerking tussen diverse kerkgenootschappen binnen Zaltbommel leidend tot kennisuitwisseling, gezamenlijke projecten en kerkdiensten

 

Voor een verdere toelichting van de specifieke diaconale activiteiten zie het jaarplan van de Diaconie op onze website. 

Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke (waaronder diaconale) activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de Diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

ANBI rapport

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de Diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Diaconie heeft een 2-tal financiële uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan jaarlijks de begroting wordt geformuleerd:

1) jaarlijks 2% interen op het vrij besteedbare vermogen en

2) een verhouding buitenlandse - binnenlandse doelen (en dus in uitgaven) van 2/3e - 1/3e.

De Diaconie bezit vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de Diaconie.

De ontvangen inkomsten van de Diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Onder kosten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.